2014.03.21 - ความร่วมมือในเรื่องการผังเมือง

นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และนายวัชระ  จงสุวัฒน์ ปฏิคมสมาคม เข้าพบเพื่อหารือกับ

นายจุมพล  สำเภาผล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านโยธาสาธารณูปโภค

ดร.เกรียงพล  พัฒนรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 

นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ประเด็นหารือ

1. ความร่วมมือเรื่องการผังเมือง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเพื่อออกข้อกำหนดทางผังเมือง (Planning/Zoning ordinance) ในการพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ ในขณะที่ไม่สามารถมี พรบ. ผังเมืองเฉพาะได้ และความร่วมมือการศึกษาทางวิชาการเฉพาะเรื่อง ไม่ว่าเป็นการศึกษาในเชิงพื้นที่หรือในเชิงประเด็นแต่ละเรื่อง

2. โอกาสที่จะให้มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสถาปันยกรรมผังเมือง (Urban Design) ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน/ข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรับผิดชอบงานด้านการวางผังเมืองและออกแบบชุมชน

3. การสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดแสดงนิทรรศการด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองและออกแบบชุมชน (Urban Design) ในงาน "สถาปนิก 57"

ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเห็นชอบที่จะร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยในฐานะสมาคมวิชาชีพ