CAREERS


Position : วิศวกร และพนักงานเขียนแบบวิศวกรรม
Qualifications :

รับสมัครวิศวกร และพนักงานเขียนแบบวิศวกรรม หลายอัตรา ดังนี้

1. วิศวกรโยธา  

จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ

มีประสบการณ์ 0-5 ปี อัตราเงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

2. วิศวกรไฟฟ้า  

จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ

มีประสบการณ์ 1-5 ปี อัตราเงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

3. วิศวกรสิ่งแวดล้อม  

จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ

มีประสบการณ์ 1-5 ปี อัตราเงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

4. วิศวกรประมาณราคา  

จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ประมาณราคา 3-5 ปี อัตราเงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

5. พนักงานเขียนแบบวิศวกรรม AutoCad  

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีประสบการณ์เขียนแบบ AutoCad 1-5 ปี อัตราเงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

 

สนใจกรุณาส่งประวัติ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรูปถ่าย มายังบริษัทฯ หรือสมัครด้วยตนเอง

988 เซเว่น เพลส ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel. 02-725-8484, Fax 02-725-8485

E-mail address : a7corp@gmail.com

Position : พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
Qualifications :

คุณสมบัติผู้สมัคร   

1.  เพศหญิง หรือชาย อายุ 22 – 25 ปี

2.  การศึกษาอย่างน้อย ปวช.

3.  สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4.  มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Position : ธุรการฝ่ายบัญชี 2 ตำแหน่ง
Qualifications :

คุณสมบัติผู้สมัคร   

1.  เพศหญิง หรือชาย อายุ 22 – 25 ปี

2.  การศึกษาอย่างน้อย ปวช. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการธนาคาร

3.  สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4.  มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้เป็นอย่างดี และยินดีที่จะเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใช้งานอยู่

Position : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Qualifications :

คุณสมบัติผู้สมัคร   

1.  เพศหญิง อายุ 24 – 35 ปี

2.  การศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารทรัพยากรบุคคล

3.  สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4.  มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

6.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

    หน้าที่รับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานให้เป็นไปอย่าง มีระบบและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงกับความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน
  2. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้กับฝ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนเพื่อจัดทำเงิน เดือนให้กับพนักงานต่อไป
  3. จัดเตรียมและตรวจสอบการประเมินผลการปฏบิติงานของพนักงานทดลองงานเพื่อทำการ คำนวณคะแนนรวมการประเมินผลและตัดเกรด และทำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัด และพนักงาน ให้รับทราบผลการประเมินผลต่อไป
  4. ดำเนินการและดูแลโครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในเรื่องการสร้างโครงสร้างตามหน่วยงานต้นสังกัดเสนอมา และสร้างตำแหน่งต่าง ๆ และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการอนุมัติต่อไป
  5. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารหรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  6. รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลพร้อมควบคุมการจัดทำทะเบียน ประวัติพนักงานให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน
  7. ดำเนินการตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานหรือเอกสารเพื่อใช้ประกอบแผนงานประจำปีนั้น
  8. ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนด
  9. ประสานงานระหว่างบริษัทกับพนักงานในทุกกิจกรรม
Position : Urban Design
Qualifications :

- At least Bachelor Degree in Urban Design

- A minimum of 2-5 years experience

- Able to operate computer well : Auto Cad, 3DMAX, Photoshop, Sketchup

- Creative plus the ability to work

- Take full responsibility for all assignment with good human relations, good co-operating with team

 Benefit & Salary

- Salary base on experiences

- Bonus

Position : Interior Designer
Qualifications :

- At least Bachelor Degree in Interior or concerning

- A minimum of 2-5 years experience

- Able to operate computer well : Auto Cad, 3DMAX, Photoshop

- Creative plus the ability to work

- Take full responsibility for all assignment with good human relations, good co-operating with team

Benefit & Salary

- Salary base on experiences

- Bonus

Position : Architecture Detailed Design
Qualifications :

- At least Bachelor Degree in Architecture or concerning 
- A minimum of 2-5 years experience in Detailed Design or concerned 
- Able to operate computer well : Auto Cad, 3DMAX, Photoshop, Sketchup
- Creative plus the ability to work
- Take full responsibility for all assignment with good human relations, good co-operating with team

Benefit & Salary

- Salary base on experiences

- Bonus

 

Position : Architects
Qualifications :

- At least Bachelor Degree in Architecture or concerning

- A minimum of 2-5 years experience

- Able to operate computer well : Auto Cad, 3DMAX, Photoshop, Sketchup

- Creative plus the ability to work

- Take full responsibility for all assignment with good human relations, good co-operating with team

 Benefit & Salary

- Salary base on experiences

- Bonus

 

Position : Draftsman
Qualifications :

- Male or Female. 
- Diploma or higher in related field.   
- 3-5 years experiences in Auto Cad.   
- Able to work as a team.

Benefit & Salary

- Salary base on experiences

- Bonus